Algemene ledenvergadering 2018

Terug
Notulen

Het is maandagavond 12 maart 2018 als het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO zich met een aantal die-hards ( zo mag je de leden die naar de ALV komen wel noemen want het zijn steeds dezelfde leden die elk jaar acte de présence geven ) verzamelt bij restaurant “het Witte Paard” in Delden. 

In de plassen op het parkeerterrein weerspiegelt zich het verlangen naar de lente dat mede wordt gestimuleerd door de temperatuur die richting lenteachtige waarden gaat. Dit in tegenstelling tot de weken die net achter de rug zijn en waarin de rayonhoofden hun ijsmutsen voorzichtig uit de kast hadden gehaald. Bij hen flikkerden kleine sterretjes van hoop tegen het oneindige firmament van het gezonde verstand : je kunt nooit weten want als de temperaturen waarbij ’s nachts zelfs af en toe sprake was van strenge vorst nog een week zouden aanhouden dan …………?? 

Hoe wreed is deze week waarin de ALV van de afdeling Twente is gepland begonnen : lenteachtige temperaturen terwijl in de week daarvoor nog op de Amsterdamse grachten geschaatst kon worden! Weg is de hoop bij de rayonhoofden, het woord is aan de afdeling Twente. 

Onder het boven geschetste gesternte ontmoeten de die-hards en de leden van het bestuur elkaar bij “het Witte Paard”. Ik spreek al twee keer met respect over de die-hards en dat verplicht mij om deze trouwe leden bij naam te noemen. In willekeurige volgorde zijn het : Tine Simons, Gerard Besseler, Bennie Nordkamp, Patrik Vehof, Vera Visser en Herman Rotting. 

Traditiegetrouw wordt na een ontvangst met koffie, thee enz. eerst uitgebreid gegeten en over van alles en nog wat gekletst aan een tafel vol heerlijkheden. Een zeer ontspannen begin van de avond waar om 20.30 uur de aanvang van de vergadering gepland staat hetgeen ook nu weer niet gehaald wordt : pas om 20.59 uur opent Menny de vergadering. Hij heet de gasten van harte welkom en zegt blij te zijn met hun komst naar de vergadering. 

Bericht van verhindering is ontvangen van Marja Greven en Erik Visser. 

MEDEDELING : aan de agenda wordt de privacyregeling toegevoegd ( wordt agendapunt 10 ). Tevens aandacht voor de oproep van de KVLO tot deelname aan de overleggroepen P.O. en V.O. die door Corry Dijkstra naar de afdelingen is verzonden. 

INGEKOMEN STUKKEN : het verslag van de kascommissie. 

VERSLAG VORIGE VERGADERING : Bennie Nordkamp staat ten onrechte niet vermeld bij de aanwezigen. Excuus voor deze omissie! De rest van het verslag wordt zonder commentaar aangenomen. Bennie : “Het verslag leest als een verhaaltje. Het is levendig geschreven”. 

VERSLAG VAN DE SECRETARIS : wordt zonder opmerkingen aangenomen. 

FINANCIEEL VERSLAG en TOELICHTING : Cor heeft 1 correctie te melden : de reservering voor het jubileum van 2019 moet niet alleen bij de lasten maar ook bij de baten opgevoerd worden. 

VERSLAG KASCOMMISSIE : Gerard en Patrik geven 2 adviezen t.w. geef de deelnemers aan de Twentedagen, die niet komen opdagen, geen geld terug en de kilometervergoeding van de bestuursleden mag wel iets omhoog. Het financieel verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt décharge verleend. Herman ondersteunt het pleidooi van Patrik om de genoemde kilometervergoeding te verhogen. Cor deelt de gecorrigeerde versie van het financieel overzicht ( die nu dus in orde is ) uit. 

In de kascommissie voor volgend jaar wordt de plaats van Patrik ingenomen door Erik Visser. Vera meldt zich als reserve-lid. De kascommissie zou als klein blijk van waardering een attentie krijgen tijdens deze vergadering. Probleem is echter dat het geschenkje niet aanwezig is op de vergadering ( maar zich ook niet heeft afgemeld…. ). Cor zal dit euvel zo snel mogelijk herstellen. 

De AFDELINGSCONTRIBUTIE blijft ongewijzigd. 

Menny bedankt Cor voor zijn bijzonder zorgvuldig gemaakte verslag en de knappe begroting voor het komend jaar. Cor op zijn beurt betrekt Annemarie Oonk in de lofzangen want zij levert hem een  gedetailleerd financieel verslag van de Twentedagen dat Cor ongewijzigd in zijn verslag kan opnemen. Cor : de begroting 2019 wordt een wezenlijk andere dan in 2018. Het verschil zit hem in de uitgaven t.b.v. het 100-jarig jubileum. Cor meldt dit bij voorbaat bij de kascommissie omdat hij hen wil betrekken bij de begroting 2019. Menny stelt voor om een tussentijdse ledenvergadering te wijden aan de jubileumuitvoering van de begroting 2019. Herman stelt dat de reservering duidelijk in de diverse voorgaande begrotingen is opgenomen en er dus niet opnieuw over vergaderd hoeft te worden. Cor : ik kan ook de kascommissie schriftelijk informeren maar eigenlijk gaat niet de kascommissie maar gaan alle leden over de invulling van de begroting. Menny vraagt of deze vergadering zijn fiat aan de penningmeester kan geven en de begroting 2019 op voorhand goed wil keuren. Unaniem wordt dit voorstel aanvaard. 

BESTUURSSAMENSTELLING : Maarten treedt af en wordt herkozen. Herman wil in dit verband opmerken dat in het rooster van aftreden 2018 alleen Maarten staat genoemd terwijl in het rooster van 2021 vier bestuursleden staan vermeld die zullen aftreden. Het is eigenlijk niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren maar waarschijnlijk is het natuurlijk verloop hier debet aan. Herman merkt op dat bij een evenwichtiger verdelen van de formeel aftredende bestuursleden er steeds 2 per jaar zouden moeten staan. Menny zegt toe de suggestie mee te nemen en bij de volgende bestuursvergadering aan de orde te stellen. 

PRIVACYWETGEVING : als we volgens de regels van de privacywetgeving te werk zouden gaan dan mag er eigenlijk niets in het jaarboekje vermeld worden over privégegevens. Als vereniging mogen we hier van afwijken maar we moeten wel overleg plegen met het HB over de mate waarin we mogen afwijken. De vraag wordt gesteld hoe de leden, die hier aanwezig zijn, denken over het voorstel om alleen naam en e-mailadres in het jaarboekje te vermelden. Herman : als niemand bezwaar maakt, laat de situatie dan zoals hij nu is. Cor is bij de bespreking met de KVLO over dit onderwerp geweest en volgens de KVLO mag dit niet meer. Sandra Roeloffzen heeft duidelijk laten weten dat opnemen van privé-gegevens in het boekje aan strenge regels onderworpen is. Menny wil het advies van de KVLO niet negeren. Bij de golfclub van Herman staan de gegevens onder een gesloten link waar je moet inloggen. Volgens Maarten mogen gegevens wel achter een code opgeslagen worden. Cor zegt toe om opnieuw te overleggen met de KVLO welke informatie aan de leden gegeven mag worden. Vera vraagt of het geven van naam, e-mailadres en telefoonnummer wel mag. Cor zal met Zeist overleggen en Menny zegt toe volgend jaar te zullen handelen conform de regels van Zeist. ( Adresgegevens zijn wellicht niet zo belangrijk ). 

RONDVRAAG : Bennie zegt dat in het P.O. de gezondheid en het belang van goed bewegen voor de jeugd alom erkend wordt. In verband hiermee rijst de vraag wat het bestuur van de afdeling Twente kan doen om het belang van de vakleerkracht in het P.O. op de politieke agenda in Twente te krijgen. Menny erkent dat we over het belang niet van mening verschillen maar in Twente hebben we te maken met 14 gemeentebesturen en dat maakt overleg wel erg gecompliceerd. Daarnaast speelt nog dat de gemeenten niet gaan over het al of niet aanstellen van een vakleerkracht : dat is aan de schoolbesturen. In Enschede gaat het wel goed en de vraag is hoe dit uitgebreid kan worden van Enschede naar andere gemeenten/schoolbesturen. Dorethy zegt dat we tijdens de komende Twentedagen zullen proberen om de wethouder en de voorzitter van het Sportbedrijf hier weer op aan te spreken. 

Bennie vraagt zich af hoe we duidelijker in de regio aanwezig kunnen zijn. Hier heb je enthousiaste mensen voor nodig maar eigenlijk zou je daar niet van afhankelijk moeten zijn. Menny : een structurele wijze om hier mee om te gaan hebben we niet mede vanwege het probleem van die 14 gemeenten. Vera en Erik gaan in het overleg met de M.R. van de school van hun kinderen hier vragen over stellen. Menny vindt het probleem groot genoeg om er in mei/juni een extra themabijeenkomst aan te wijden. Informatie hierover volgt ( in ieder geval op de site ). Volgens Dorethy moeten we  in elke afdeling de daar wonende leden activeren. Herman geeft aan dat de KVLO in Den Haag bezig is om een landelijke regeling te treffen. Bennie vindt dit mooi maar “op lokaal niveau moeten we ook iets kunnen bereiken”. Daar heb je veel enthousiaste collega’s bij nodig volgens Herman. Menny sluit deze discussie en verwijst naar de bijeenkomst die we in het voorjaar aan deze materie zullen wijden. Bennie gaat hiermee akkoord maar  gezegd moet worden dat Bennie zich weer toont als een bevlogen collega. De school die hem als leraar aan de kinderen mag aanbieden heeft een lot uit de loterij getroffen! 

In verband met de bovenstaande materie zullen we tijdens de Twentedagen de collega’s uit het P.O. benaderen om deel te nemen aan de toegezegde bijeenkomst. Deze taak neemt Cor op zich. Hij zal als een vliegende keep tijdens de Twentedagen opereren. 

Als slotstuk van de vergadering staat een discussie over het curriculum gepland maar daar is nu geen tijd meer voor. Het gesprek wordt verdaagd maar voor de diverse curriculumcommissies aan de slag gaan hebben we er wel tijd voor. 

Menny bedankt alle aanwezigen op een ontroerende en enthousiaste manier en nodigt allen uit om nog samen een drankje te gaan drinken. Hij sluit de vergadering maar dat betekent niet dat de discussies verstommen. 

Als gymnastiekers hun mond gaan houden dan is het einde van de wereld nabij………………………… 

Zouden de rayonhoofden ook zo lang in discussie gegaan zijn of zijn die al heel snel overgegaan zijn tot het verdrinken van hun verdriet??? 

 

Groet, 

Leo 

Aankomende afdelingsactiviteiten
02
apr
Twentedagen 2020
Agendapunt bekijken
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...