Verslag vakleerkracht PO

Terug
Inclusief beeldmateriaal jeugdjournaal

Zie de link voor het beeldmateriaal van het jeugdjournaal. https://jeugdjournaal.nl/artikel/2237755-bijna-de-helft-van-alle-kinderen-beweegt-te-weinig.html

 

Op dinsdag 19 juni treffen 15 bevlogen collega’s en het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO elkaar bij “Het Witte Paard” in Delden om gezamenlijk op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag hoe we kunnen bevorderen dat in het P.O. in Twente overal een vakleerkracht L.O. aan het werk kan gaan. 

In 4 groepen worden gedachten uitgewisseld waarbij iedereen zijn/haar idee kan verwoorden zonder dat er sprake is van goed/niet goed of juist/niet juist. Alle suggesties worden genoteerd op een groot papier dat op de tafel klaar ligt. Bij elke tafel staat tenminste 1 bestuurslid dat niet na 20 minuten door wisselt terwijl de andere deelnemers wel naar een volgende tafel gaan. Op deze manier kan het bestuurslid aan de nieuw gekomen gesprekspartners informatie verduidelijken die door de vorige groep(en) op papier is gezet. Uiteindelijk wordt er 3 keer van tafel gewisseld. 

Tot slot van deze rimpelloos georganiseerde avond kan elke groep het resultaat van de 3 gespreksronden in een korte samenvatting bekend maken aan alle deelnemers.   

 

GROEP 1 

De vakleerkracht in het P.O. werkt veelal alleen terwijl de collega in het V.O. onderdeel is van een vaksectie en zo dagelijks met vakcollega’s kan overleggen. Belangrijk voor de collega’s in het P.O. is het formeren van een netwerk om bovenstaand probleem te ondervangen. Begin klein en werk rustig naar uitbreiding van het netwerk. 

Het geld is natuurlijk een groot probleem en daarom moet zeker ook de politiek bij onze zoektocht betrokken worden. Hoe overtuig je dan de politici? 

Genoemd wordt een leerlingvolgsysteem waarmee resultaten van 5 jaar terug vergeleken kunnen worden met resultaten van nu. Het effect van bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht kan zo in de prestatiemetingen van de individuele leerling getoond worden. Ook ouders moeten in kennis gesteld worden van deze resultaten. 

Geld verwerven buiten de politiek om kan bijvoorbeeld door samenwerking met een zorgverzekeraar die bereid is om preventief te denken en afstand neemt van het korte termijn denken. Investeren in vakonderwijs L.O. zou de kostenpost van de toekomst verkleinen voor deze verzekeraar en dus een verantwoorde investering zijn. 

Er wordt ook een taak gezien voor een ambassadeur binnen de school die bewegend leren en beweegmogelijkheden op het schoolplein stimuleert. Deze ambassadeur moet het belangrijke effect van bewegen ( kunnen ) aantonen. Let wel : er is een duidelijk verschil tussen het bieden van beweegmomenten en het geven van bewegingsonderwijs! 

 

GROEP 2  

Een aantal ideeën van groep 1 wordt ook hier omarmd. De vraag wordt gesteld wie invloed heeft en wie beslist. Beslissingen worden genomen door de schoolleiding/het schoolbestuur. Het is dus verstandig om voorbeelden van good practice aan deze instanties te tonen. 

Men acht het belangrijk dat er binnen de school een goede samenwerking is tussen groepsleerkracht en vakleerkracht. Binnen de school moet ook het belang van bewegingsonderwijs en bewegend leren continu levend gehouden worden. Buiten de school moet de samenwerking met de sportvereniging gestimuleerd worden. 

Daar waar mogelijk zou het inzetten van L.O.2-/BSM-leerlingen overwogen kunnen worden. Dat hoeft geen geld te kosten en voor deze leerlingen zou het een studieopdracht kunnen zijn. 

 

GROEP 3  

Bevraag scholen en besturen over de besteding van werkdrukgelden aan vakleerkrachten. Scholen kunnen deze gelden naar eigen inzicht inzetten. Hoe bereik je dat deze gelden structureel naar de vakleerkracht gaan zodat daarmee ook de groepsleerkracht ontlast wordt? 

  • Maak jezelf als vakleerkracht onmisbaar 

  • Informeer ouders ( een steeds mondiger wordende belangengroep ) duidelijk over wat er in de les bewegingsonderwijs gebeurt : nodig ze uit in de les of voor een kijk- en/of koffieochtend 

  • Nodig de inspectie uit in de les bewegingsonderwijs 

  • Laat de groepsleerkracht bevragen over de rol van de vakleerkracht binnen de school en bespreek dit als vakleerkracht ook zelf met de groepsleerkracht 

  • Bijeenkomsten als deze houden 

  • Kan het afdelingsbestuur een rol spelen bij het zicht krijgen op de besteding van de werkdrukgelden? 

  • Bij ouder-kind gymbijeenkomsten komen ook veel kinderen van onderwijspersoneel : een mooi platform om invloed uit te oefenen 

 

GROEP 4  

Om als vakleerkracht overtuigend op anderen over te komen moet je natuurlijk duidelijk maken dat je zelf gelooft in jouw rol als leerkracht en in de haalbaarheid van de positie van de vakleerkracht in het P.O.  Zorg er dus voor dat je een goed onderbouwd verhaal hebt. 

Probeer per gemeente invloed uit oefenen en met kleine stappen naar het einddoel te werken. 

Breng elkaar op de hoogte van successen en leer van elkaars successen. 

Ook hier komen de werkdrukgelden ( liggen de gehele kabinetsperiode vast ) ter sprake : invloed uitoefenen! 

Betrek de beleidsmedewerker Sport en Bewegen van de gemeente bij het streven naar de invoering van de vakleerkracht in het P.O. en probeer ook hier invloed uit te oefenen. 

De constructie zoals die in Almelo wordt gehanteerd ( via het Sportbedrijf een vakleerkracht inhuren ) is zeer onwenselijk. Werknemers worden onder hun niveau betaald en deze constructie biedt geen zekerheid op langere termijn. 

 

SLOTCONCLUSIE 

Het is belangrijk om de gemeente mee te krijgen. Daarvoor dien je met cijfers/statistieken te komen want daar is men gevoelig voor. Ook het gezondheidsaspect scoort goed bij de gemeentelijke bestuurders. Idee : confronterende regiokaart met rode, gele en groene gemeenten. 

Onderwijsinhoudelijk moet de waarde van het vak en het belang van de leerlingen aangetoond worden door m.n. te wijzen op het sociale aspect binnen de peer-group. 

Werkdrukgelden zijn een belangrijk onderwerp omdat de scholen erop vertrouwen dat deze gelden blijven bestaan. 

Bij het inzetten van de vakleerkracht kan het halen en brengen een probleem worden omdat dit lestijd kost. 

Voordeel van de inzet van de vakleerkracht is dat de normjaartaak van de groepsleerkracht wordt verminderd met het aantal uren dat de vakleerkracht wordt ingezet. 

Aan het einde van deze bijeenkomst stellen we de vraag wat we morgen gaan doen. Het feit dat we een aantal enthousiaste collegas bij elkaar hebben gekregen om van gedachten te wisselen en van elkaars successen te leren is al winst. Bevlogen collega’s werken aanstekelijk. Vertel daarom morgen aan jouw collega’s over het positieve effect van een avond als deze! 

Voor ons ook een taak om vakgenoten die er nu niet zijn hierbij te betrekken. 

Zijn er verbetertips m.b.t. deze avond? 

Door o.a. beleidsmakers, gemeenteambtenaren voor een volgende bijeenkomst uit te nodigen bereiken we een grotere groep. 

Aankomende afdelingsactiviteiten
02
apr
Twentedagen 2020
Agendapunt bekijken
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...